Colportage

Zoals bekend hebben 17 fondsen hun krachten gebundeld om gezamenlijk eenmaal per jaar te collecteren in Uden. Dat doet de GoedeDoelenWeek Uden in 2021 van 20-25 september. Waarom krijgt u dan toch nog soms iemand van een fonds aan de deur buiten de collecteperiode om?

Op de eerste plaats vertegenwoordigt GDW Uden niet alle collecterende Nederlandse fondsen. Fondsen die niet meedoen aan de collecte van de GDW Uden willen soms zelf ook een collecte organiseren om inkomsten te genereren. Zij moeten dat aanvragen bij de gemeente. Het is niet mogelijk om de erkende fondsen uit te sluiten. Omdat het steeds moeilijker wordt om een gemeentelijke dekking te krijgen met collectanten zal de frequentie zeker afnemen.

Daarnaast behouden de goede doelen die ook meedoen aan de GDW Uden, zich het recht voor om zelf langs de deur te gaan en bewoners te bewegen een maandelijkse bijdrage te leveren. Deze colportage is legitiem. Het wordt vaak uitgevoerd door ingehuurde bureaus. Het gebeurt vaak in bepaalde buurten en zeker niet in heel Uden.
Ondanks dat we natuurlijk alle goede doelen zoveel mogelijk inkomsten gunnen, dat is immers ook óns doel, zien we ook dat deze manier van werving verwarrend kan zijn. Met de fondsen die meedoen met GDW Uden hebben we afgesproken om een dergelijk actie niet te houden rondom of tijdens de collecteweek. Men heeft toegezegd zich hieraan te zullen houden.

Tot slot kunt u ook nog post of telefoon ontvangen van goede doelen. Op deze manier probeert men u over te halen tot een maandelijkse of periodieke gift. Hier hebben wij als GDW Uden geen invloed op.

Hopelijk hebben we u hiermee duidelijkheid verschaft over de manieren van inkomstenwerving bij de landelijke fondsen en de invloed van de GoedeDoelenWeek Uden hierin.
We hopen dat u ook dit jaar de GoedeDoelenWeek Uden weer ruimhartig zult ondersteunen. Want, de 17 fondsen hebben uw gift keihard nodig. Zij waarderen uw bijdrage zeer.

Zo steun je het goede doel met belastingvoordeel

UDEN – Het goede doel steunen en tegelijk profiteren van belastingvoordeel? Het kan, en het is ook nog eens gemakkelijker dan je denkt. Stichting GoedeDoelenWeek Uden (met vele particuliere én zakelijke donateurs) weet er alles van. Penningmeester Ton van Summeren geeft tekst en uitleg.

 “Jaarlijks met belastingvoordeel een bedrag schenken aan het goede doel? Dat is heel gemakkelijk”, aldus Ton. “Belangrijke voorwaarde is wel dat de begunstigde een officiële stichting is, zoals wij. Ook een ANBI-erkenning (Algemeen Nut Beogende Instelling) van de Belastingdienst is nodig. Zijn die beide zaken in orde, dan is het heel eenvoudig.”

Gift als korting op inkomen

Ton legt uit dat de Belastingdienst de jaarlijkse gift verrekent met het belastbaar inkomen van de schenker. “De Belastingdienst brengt de schenking dus in mindering op het inkomen waarover je inkomstenbelasting betaalt”, vertelt hij. Dat is, afhankelijk van het belastingtarief, een voordeel van 37,10% of 49,50%, de geldende percentages voor 2021. Stel: je schenkt ieder jaar 100 euro. Dan kost het je dankzij het belastingvoordeel feitelijk maximaal 62,90 euro en soms zelfs maar 50,50 euro.”

Geen papierwerk

Om te kunnen schenken met belastingvoordeel, dient de gever een modelovereenkomst aan te gaan met de begunstigde. Ton stelt geïnteresseerde schenkers gerust: de bijbehorende papierwinkel neemt Stichting GoedeDoelenWeek Uden voor haar rekening. “Wij maken de overeenkomst op en ondertekenen hem allebei. Vervolgens krijgt de schenker een exemplaar voor de belastingaangifte. Eenvoudiger kan niet!”

Wie de 17 goede doelen van Stichting GoedeDoelenWeek Uden structureel wil steunen, kan Ton e-mailen: fin-admin@goededoelenweekuden.nl.

Over GoedeDoelenWeek Uden

Sinds 2020 zijn de collectes van 17 CBF-geregistreerde fondsen gegroepeerd in één collecte. Stichting GoedeDoelenWeek Uden coördineert die collecte. Er zijn ruim 600 vrijwilligers actief voor de stichting. Wie ook een steentje wil bijdragen, kan terecht op www.goededoelenweekuden.nl.

Uden, Volkel en Odiliapeel vinden elkaar

Lokale organisaties GoedeDoelenWeek trekken samen op.

De organisaties die in Uden, Volkel en Odiliapeel de lokale collectes voor landelijke goede doelen verzorgen, slaan de handen ineen op het gebied van publiciteitszaken. Zij zullen hun eigenheid en de eigen collecte behouden, maar willen van elkaar leren om de collecte nog succesvoller te maken. Het eerste succesje: de collectes in de drie kernen vinden in 2021 allemaal in dezelfde week plaats, namelijk van 20 tot en met 25 september.

De jongste georganiseerde collecte is die in Uden; in Volkel en Odiliapeel verzorgen ze de collecte voor verschillende landelijke goede doelen al enkele jaren op deze manier. En dat werkt, stelt Mieke Hommeles van Goede Doelen Week Volkel, dat al sinds 2015 één centrale collecte houdt. “Het werkt erg efficiënt”, aldus Mieke. “Bij ons doen er 14 landelijke fondsen mee en we hebben zo’n 250 vrijwilligers. De Volkelse bewoners vinden het prettig om in één keer aan al die doelen te kunnen doneren. We zien dat ook terug in de opbrengst, die de afgelopen jaren steeds gestaag groeide.”

Meer aandacht
Ook Tonita van Vonderen (Collectieve Collecte Odiliapeel, met 13 landelijke fondsen) staat achter de opzet. “Odiliapeel was een sterk vergrijzend dorp. Het kan uitdagend zijn om mensen te mobiliseren voor de collecteweek, maar we mogen een beroep doen op 120 vrijwilligers. Als we de opbrengsten zien, weten we waar we het met z’n allen voor doen. De gezamenlijke pr, zoals het verspreiden van persberichten en de gelijktijdigheid van de collecteweken in 2021 vergroot de aandacht en dat is gunstig voor ons allemaal.”

Van elkaar leren
Jan van den Boom, voorzitter van Stichting GoedeDoelenWeek Uden sluit zich aan bij Mieke en Tonita. “Wij zijn behoorlijk nieuw in de organisatie van de GoedeDoelenWeek en leren nog elke dag. Met ongeveer 17.000 collecte-adressen is de kern Uden relatief groot, de bijhorende planningen dus ook. We kunnen veel leren van de ervaren organisatoren uit Volkel en Odiliapeel. Om er voor de 17 aangesloten fondsen ook dit jaar weer een succes van te maken, zijn ruim 600 vrijwilligers actief voor de stichting.”

Online doneren
En er zijn meer voordelen. Zo kunnen de Udenaren reeds online doneren, iets waar veelvuldig gebruik van wordt gemaakt. In Volkel en Odiliapeel zijn ze nog niet zover, maar er is wel interesse. Ook in het aanvragen van subsidie (zoals uit het Udenfonds), het omgaan met vergunningen, het werven (en binden) van collectanten en het representeren van de goede doelen ontstaat er een vruchtbare uitwisseling van informatie en ervaring, maar de eigen identiteit van de afzonderlijke collectes blijft uiteraard geborgd.

Voorbereiding GoedeDoelenWeek Uden van start

Voorbereiding GoedeDoelenWeek Uden van start.

Collecte 2021 in het najaar, van 20 tot en met 26 september.

Na het succes van vorig jaar (waarin Udenaren ruim 48.000 euro doneerden) zijn de voorbereidingen voor GoedeDoelenWeek Uden van 2021 alweer volop aan de gang. Dit jaar is de landelijke collecteweek niet in april, maar gaan de collectanten van 20 tot en met 26 september op pad. Ook is het dan weer mogelijk om digitaal te doneren.
De meeste Nederlandse GoedeDoelenWeken vinden in het voorjaar plaats. “Wij hadden dat ook graag gedaan”, aldus Jan van den Boom, voorzitter van Stichting GoedeDoelenWeek Uden. “Maar de coronamaatregelen houden ons nog tegen. En de veiligheid van de bewoners en onze collectanten gaat voor alles. In het najaar kunnen we onze werkzaamheden hopelijk op een goede, veilige en verantwoorde wijze uitvoeren.”

Collecte 2020
De collecte van 2020 leverde een bedrag op van 48.622 euro. Daarbij bepalen de donateurs zelf de verdeelsleutel voor de 17 landelijke fondsen. Voor alle goede doelen werd ruimhartig gedoneerd.
Hierbij een opsomming van de top 5:

  • KWF Kankerbestrijding € 5.811,07
  • Hartstichting € 4.389,94
  • Alzheimer Nederland € 4.222,84
  • Rode Kruis € 3.513,57
  • Hersenstichting € 3.175,94

Benieuwd naar de totale verdeling van alle 17 fondsen? Bekijk het overzicht op www.goededoelenweekuden.nl.

Voorbereidingen
Inmiddels zijn de taakgroepen van Stichting GoedeDoelenWeek Uden druk met de voorbereidingen voor de collecteweek in het najaar. Het informeren van collectanten en wijkcoördinatoren, het verzorgen van drukwerk, het verzamelen van collectemateriaal… Voor de zomer ronden ze deze werkzaamheden af. Daarna verleggen ze hun focus op de collecteweek.

Doel: verdubbeling
Net als vorig jaar steunen verschillende winkels en organisaties de GoedeDoelenWeek, onder meer als mogelijke locatie voor het inleveren van de enveloppen en emballage-acties. Dé grote succesfactor is en blijft echter het huis-aan-huis contact. Penningmeester Ton van Summeren: “Onze ambitie is dat we de mooie opbrengst van 2020 dit jaar gaan verdubbelen. Ambitieus? Misschien wel, maar het is een schitterende stip aan de horizon. Wij gaan ervoor, hopelijk samen met veel gulle gevers uit Uden.”

Uden, bedankt voor de mooie opbrengst van € 48.622,09

Uden, bedankt voor de mooie opbrengst van € 48.622,09
Mooi resultaat GoedeDoelenWeek Uden 2020

Ton van Summeren (penningmeester GoedeDoelenWeek Uden) presenteert de opbrengst aan Maarten Prinssen (wethouder gemeente Uden)

Ton van Summeren (penningmeester GoedeDoelenWeek Uden) presenteert de opbrengst aan Maarten Prinssen (wethouder gemeente Uden)

In de week van 21 t/m 26 september was de eerste collecte voor de GoedeDoelenWeek Uden. Vanwege de Corona-crises moesten we de planning en de manier van collecteren aanpassen. Dit jaar geen huis-aan-huis collecte zoals oorspronkelijk de bedoeling was. We hebben u moeten vragen om uw donaties in te leveren.
Gelukkig was online doneren voor veel mensen een bruikbaar alternatief.

Via de retourenveloppen en via online doneren is er in totaal € 48.622,09 voor de 17 fondsen binnengekomen.
We zijn heel tevreden en willen alle inwoners, wijkcoördinatoren, collectanten en andere vrijwilligers voor hun bijdrage bedanken. Ook zijn wij heel dankbaar voor alle ondersteuning van onze sponsoren en medewerking van winkels en supermarkten.

De taakgroep Financiën en Administratie heeft alle donaties verwerkt. Er is veel gebruik gemaakt van het online doneren en de éénmalige incasso-mogelijkheid. De opbrengst is verdeeld over de 17 deelnemende fondsen.

De Stichting GoedeDoelenWeek Uden wil ook in 2021 een gemeenschappelijke collecte houden. In principe zal dit gebeuren in de week van 20 – 26 september. Hopelijk kunnen we dan huis-aan-huis collecteren. Daarnaast willen we doorgaan met het online doneren.

 

Eerste Udense GoedeDoelenWeek bereikt tussenstand € 44.000,-

Deze week laatste inlevermogelijkheid.

“Wij zijn blij dat de Udense bevolking al ruimhartig heeft bijgedragen tijdens de afgelopen week”: meldt voorzitter Jan van den Boom. “De tussenstand staat al op € 44.000 , het wordt spannend wat het eindbedrag zal worden! ”. Hartelijk dank voor alle bewoners,  vrijwilligers en sponsoren. Graag willen we ook de winkels en supermarkten bedanken die als inleverpunt fungeerden.

Nog geen gelegenheid gehad om te doneren? Gelukkig kunt u dat deze week alsnog doen. Zowel digitaal doneren als het inleveren van de enveloppen zijn deze week nog mogelijk. Inleveren kan bij de Rabobank en bij woonzorgcentrum Sint Jan tijdens de openingstijden.

Het online doneren heeft gezorgd voor ongeveer 60 % van het ingezamelde bedrag. We willen de komende jaren zeker doorgaan met deze mogelijkheid. Maar ook duidelijk is dat we de huis-aan-huiscollecte niet kunnen missen. Dus volgend jaar staan we toch weer bij u aan de deur om de brieven op te halen. Maar dat is gelukkig maar één keer en niet 17 maal voor elk fonds afzonderlijk.

“Deze week dus de laatste mogelijkheid om te doneren. Dus gebruik deze verruimde inlevermogelijkheden om de fondsen een extra hart onder de riem te steken. Zij zijn u daarvoor heel dankbaar” sluit Jan af.

Zodra we weten wat het uiteindelijke bedrag is geworden, zullen we dat via de media en onze website laten weten.